Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:1125
Người truy cập trong ngày:181
Tổng lượt xem:1985744
Tổng người truy cập:208502

Ban Lãnh Đạo

 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

 

 

I

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC DANH

1

                         Ông Kek Chin Ann

                             Chủ Tịch HĐQT

2

                         Ông Nguyễn Thành Trung

      Phó Chủ Tịch  HĐQT

3

                         Ông Bùi Quốc Hưng

Thành viên HĐQT

4

5

                         Ông Wilson Cheah Huipin

                         Ông Trần Hữu Hoàng

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

 

II

                         BAN KIỂM SOÁT

CHỨC DANH

1

2

                         Bà Phạm Thị Hải Yến

                         Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ

Trưởng ban BKS

Thành viên BKS

3

                         Bà Lã Thị Quy

Thành viên BKS

 

III

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỨC DANH

1

                        Ông Trương Sỹ Toàn

                               Tổng Giám Đốc

 

   

 

IV

1

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

                        Bà Bùi Thị Hường

 CHỨC DANH

                                Kế Toán Trưởng