Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:324
Người truy cập trong ngày:113
Tổng lượt xem:719051
Tổng người truy cập:90182

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

Giấy uỷ quyền đại hội đồng cổ đông/Authorization Letter for AGM 2018

2018-04-12 15:46:31 | Lượt xem: 248

               

Quý vị có thể tải về "Giấy uỷ quyền đại hội đồng cổ đông" Ở đây.

You can download "Authorization Letter for AGM 2018" Here.