Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:1122
Người truy cập trong ngày:181
Tổng lượt xem:1985741
Tổng người truy cập:208502

ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Resolution of AGM 2018)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Resolution of AGM 2018)

2018-04-19 12:35:36 | ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

                   Xem thêm

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Minutes of AGM 2018)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Minutes of AGM 2018)

2018-04-19 12:29:51 | ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

                                     Xem thêm

Giấy uỷ quyền đại hội đồng cổ đông/Authorization Letter for AGM 2018

Giấy uỷ quyền đại hội đồng cổ đông/Authorization Letter for AGM 2018

2018-04-12 15:46:31 | ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

                Xem thêm

Báo cáo ban kiểm soát năm 2017

Báo cáo ban kiểm soát năm 2017

2018-04-10 16:45:59 | ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

         Xem thêm

Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2017/ Statement of operations of the board of management in 2017

Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2017/ Statement of operations of the board of management in 2017

2018-04-10 16:31:54 | ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

              Xem thêm

Báo cáo của ban TGĐ về HĐ của Cty năm 2017 & KH năm 2018/ Statement of general directors board on company's operations in 2017 and plan in 2018

Báo cáo của ban TGĐ về HĐ của Cty năm 2017 & KH năm 2018/ Statement of general directors board on company's operations in 2017 and plan in 2018

2018-04-10 16:27:30 | ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

            Xem thêm

Các tờ trình

Các tờ trình

2018-04-06 13:09:22 | ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

                     Xem thêm

Quy chế tổ chức

Quy chế tổ chức

2018-04-06 13:08:15 | ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

                  Xem thêm

Chương trình & Giấy ủy quyền

Chương trình & Giấy ủy quyền

2018-04-06 13:04:44 | ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

                        Xem thêm

Thông báo mời họp

Thông báo mời họp

2018-04-06 13:02:17 | ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

      Xem thêm