Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:222
Người truy cập trong ngày:36
Tổng lượt xem:1577143
Tổng người truy cập:171247

Quan hệ cổ đông

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp - Thay Đổi Lần Thứ 13 / Certificate of business registration -13th change

2021-11-04 07:17:24 | Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Change in certificate of business registration

2021-11-04 07:13:57 | Quan hệ cổ đông

BCTC HỢP NHẤT Q3.2021 / CONSOLIDATED Q3.2021 FINANCIAL STATEMENTS

2021-10-20 07:22:36 | Quan hệ cổ đông

BCTC CÔNG TY MẸ Q3.2021 / SEPARATE Q3.2021 FINANCIAL STATEMENTS

2021-10-20 07:15:15 | Quan hệ cổ đông

CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q3.2021 SO VỚI Q3.2020 / EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q3.2021 VS Q3.2020

2021-10-20 06:13:34 | Quan hệ cổ đông

Giải trình báo cáo KQKD bán niên năm 2021 trước và sau kiểm toán / Explaination letter reason for differences of Statements of profit and loss for the first 6 month period before and after audit

2021-08-19 09:23:54 | Quan hệ cổ đông

BCTC Riêng Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 / Interim Separate Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021

2021-08-16 08:30:20 | Quan hệ cổ đông

BCTC Hợp Nhất Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021 / Interim Consolidated Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021

2021-08-16 08:19:13 | Quan hệ cổ đông

CBTT Đính chính thông tin ký hợp đồng Kiểm toán với PwC 2021

2021-08-05 09:49:01 | Quan hệ cổ đông

QĐ Ủy quyền ký báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 / Re. authorizing to sign finacial reports for first half year of 2021

2021-07-30 08:39:43 | Quan hệ cổ đông