Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:870
Người truy cập trong ngày:147
Tổng lượt xem:1776015
Tổng người truy cập:190062

Quan hệ cổ đông

CBTT V/V: Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty

2022-06-08 09:57:06 | Quan hệ cổ đông

CBTT V/V: Ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

2022-06-08 09:54:02 | Quan hệ cổ đông

NQ của HĐQT về việc tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc đối với Ông Trương Sỹ Toàn từ ngày 10/06/2022 / BOM’s resolution to reappoint Mr. Truong Sy Toan as the Chief Executive Officer from 10/06/2022

2022-06-08 07:06:38 | Quan hệ cổ đông

Thông báo bán tài sản thanh lý: Xe Toyota InnovaG 8 chỗ ngồi

2022-06-01 02:57:11 | Quan hệ cổ đông

TB ngày đăng ký cuổi cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2022-05-05 07:42:51 | Quan hệ cổ đông

NQ 16A/2022: Kế hoạch chi trả cổ tức 2021 / Resolution 16A/2022: Schedule for payment of 2021 dividend

2022-05-05 07:39:11 | Quan hệ cổ đông

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Q1.2022 so với Q1.2021

2022-04-20 03:07:38 | Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ Q1.2022 / Parent company financial statements Q1.2022

2022-04-20 03:03:25 | Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q1.2022 / Consolidated Financial Report Q1.2022

2022-04-20 02:34:37 | Quan hệ cổ đông

CBTT Ông Nguyễn Văn Mạnh trở thành cổ đông lớn / Information Disclosure Mr. Nguyen Van Manh becomes a major shareholder

2022-04-08 08:30:31 | Quan hệ cổ đông