Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:541
Người truy cập trong ngày:110
Tổng lượt xem:1868044
Tổng người truy cập:197463

Quan hệ cổ đông

CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 6 THÁNG 2022 SO VỚI 6 THÁNG 2021 / EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN 6 MONTH 2022 VS 6 MONTH.2021

2022-08-26 07:34:52 | Quan hệ cổ đông

BCTC HỢP NHẤT CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022 / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED 30/06/2022

2022-08-24 08:09:29 | Quan hệ cổ đông

BCTC RIÊNG CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022 / SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR 6 MONTH PEROID ENDED 30/06/2022

2022-08-24 08:04:14 | Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 Tháng 2022) / REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (6 month 2022)

2022-07-27 09:41:32 | Quan hệ cổ đông

BCTC CÔNG TY MẸ Q2.2022 / SEPARATE Q2.2022 FINANCIAL STATEMENTS

2022-07-20 07:22:11 | Quan hệ cổ đông

BCTC HỢP NHẤT Q2.2022 / CONSOLIDATED Q2.2022 FINANCIAL STATEMENTS

2022-07-20 07:18:34 | Quan hệ cổ đông

CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q2.2022 SO VỚI Q2.2021 / EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q2.2022 VS Q2.2021

2022-07-20 07:15:26 | Quan hệ cổ đông

CBTT V/V: Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty

2022-06-08 09:57:06 | Quan hệ cổ đông

CBTT V/V: Ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

2022-06-08 09:54:02 | Quan hệ cổ đông

NQ của HĐQT về việc tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc đối với Ông Trương Sỹ Toàn từ ngày 10/06/2022 / BOM’s resolution to reappoint Mr. Truong Sy Toan as the Chief Executive Officer from 10/06/2022

2022-06-08 07:06:38 | Quan hệ cổ đông