Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:248
Người truy cập trong ngày:83
Tổng lượt xem:1943464
Tổng người truy cập:204334

Quan hệ cổ đông

Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin / Power of attorney to disclose information

2022-01-27 01:11:26 | Quan hệ cổ đông

Thông báo chấm dứt ủy quyền công bố thông tin của ông Trần Công Toàn / Notice of termination of authorization to disclose information of Mr Tran Cong Toan

2022-01-27 01:09:14 | Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị năm 2021/ Report on corporate governance year 2021

2022-01-27 00:53:12 | Quan hệ cổ đông

QĐ về việc ban hành Quy chế công bố thông tin / Decision regarding the issuance of Information disclosure Regulation

2022-01-25 07:07:31 | Quan hệ cổ đông

NQ số 02/2022: Quy chế Công bố thông tin / BOM Resolution No.02: Regulation on Information Disclosure

2022-01-25 07:02:19 | Quan hệ cổ đông

CBTT Kết thúc thời gian bổ nhiệm Phó Tổng GĐ / Information disclosure for end of appointment period for Deputy General Director

2022-01-03 02:40:46 | Quan hệ cổ đông

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp - Thay Đổi Lần Thứ 13 / Certificate of business registration -13th change

2021-11-04 07:17:24 | Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Change in certificate of business registration

2021-11-04 07:13:57 | Quan hệ cổ đông

BCTC HỢP NHẤT Q3.2021 / CONSOLIDATED Q3.2021 FINANCIAL STATEMENTS

2021-10-20 07:22:36 | Quan hệ cổ đông

BCTC CÔNG TY MẸ Q3.2021 / SEPARATE Q3.2021 FINANCIAL STATEMENTS

2021-10-20 07:15:15 | Quan hệ cổ đông