Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:1358
Người truy cập trong ngày:197
Tổng lượt xem:1870520
Tổng người truy cập:197656

Quan hệ cổ đông

NQ số 02/2022: Quy chế Công bố thông tin / BOM Resolution No.02: Regulation on Information Disclosure

2022-01-25 07:02:19 | Quan hệ cổ đông

CBTT Kết thúc thời gian bổ nhiệm Phó Tổng GĐ / Information disclosure for end of appointment period for Deputy General Director

2022-01-03 02:40:46 | Quan hệ cổ đông

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp - Thay Đổi Lần Thứ 13 / Certificate of business registration -13th change

2021-11-04 07:17:24 | Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Change in certificate of business registration

2021-11-04 07:13:57 | Quan hệ cổ đông

BCTC HỢP NHẤT Q3.2021 / CONSOLIDATED Q3.2021 FINANCIAL STATEMENTS

2021-10-20 07:22:36 | Quan hệ cổ đông

BCTC CÔNG TY MẸ Q3.2021 / SEPARATE Q3.2021 FINANCIAL STATEMENTS

2021-10-20 07:15:15 | Quan hệ cổ đông

CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q3.2021 SO VỚI Q3.2020 / EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q3.2021 VS Q3.2020

2021-10-20 06:13:34 | Quan hệ cổ đông

Giải trình báo cáo KQKD bán niên năm 2021 trước và sau kiểm toán / Explaination letter reason for differences of Statements of profit and loss for the first 6 month period before and after audit

2021-08-19 09:23:54 | Quan hệ cổ đông

BCTC Riêng Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 / Interim Separate Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021

2021-08-16 08:30:20 | Quan hệ cổ đông

BCTC Hợp Nhất Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021 / Interim Consolidated Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021

2021-08-16 08:19:13 | Quan hệ cổ đông