Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:1359
Người truy cập trong ngày:197
Tổng lượt xem:1870521
Tổng người truy cập:197656

Quan hệ cổ đông

CBTT Đính chính thông tin ký hợp đồng Kiểm toán với PwC 2021

2021-08-05 09:49:01 | Quan hệ cổ đông

QĐ Ủy quyền ký báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 / Re. authorizing to sign finacial reports for first half year of 2021

2021-07-30 08:39:43 | Quan hệ cổ đông

BCTC Hợp nhất Q2.2021 / Consolidated Q2.2021 Financial Statements

2021-07-20 08:57:03 | Quan hệ cổ đông

BCTC Công ty Mẹ Q2.2021 / Separate Q2.2021 Financial Statements

2021-07-20 08:48:24 | Quan hệ cổ đông

CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận Q2.2021 so với Q2.2020 / Explain the reason for profit difference between Q2.2021 vs Q2.2020

2021-07-20 08:33:52 | Quan hệ cổ đông

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2021 (Thay đổi lần thứ 12) / Business Registration Certificate in 2021 (12th Change)

2021-06-25 11:00:34 | Quan hệ cổ đông

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin / Change the person authorized for disclosure infomation

2021-06-22 07:35:46 | Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 / Notice of record date for dividend payment in cash 2020

2021-06-22 06:18:48 | Quan hệ cổ đông

Thay đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật / Change of Legal Representative.

2021-06-15 06:33:27 | Quan hệ cổ đông

NQ số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 10/06/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng

2021-06-10 10:01:45 | Quan hệ cổ đông