Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:251
Người truy cập trong ngày:83
Tổng lượt xem:1943467
Tổng người truy cập:204334

Quan hệ cổ đông

CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q3.2021 SO VỚI Q3.2020 / EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q3.2021 VS Q3.2020

2021-10-20 06:13:34 | Quan hệ cổ đông

Giải trình báo cáo KQKD bán niên năm 2021 trước và sau kiểm toán / Explaination letter reason for differences of Statements of profit and loss for the first 6 month period before and after audit

2021-08-19 09:23:54 | Quan hệ cổ đông

BCTC Riêng Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 / Interim Separate Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021

2021-08-16 08:30:20 | Quan hệ cổ đông

BCTC Hợp Nhất Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021 / Interim Consolidated Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021

2021-08-16 08:19:13 | Quan hệ cổ đông

CBTT Đính chính thông tin ký hợp đồng Kiểm toán với PwC 2021

2021-08-05 09:49:01 | Quan hệ cổ đông

QĐ Ủy quyền ký báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 / Re. authorizing to sign finacial reports for first half year of 2021

2021-07-30 08:39:43 | Quan hệ cổ đông

BCTC Hợp nhất Q2.2021 / Consolidated Q2.2021 Financial Statements

2021-07-20 08:57:03 | Quan hệ cổ đông

BCTC Công ty Mẹ Q2.2021 / Separate Q2.2021 Financial Statements

2021-07-20 08:48:24 | Quan hệ cổ đông

CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận Q2.2021 so với Q2.2020 / Explain the reason for profit difference between Q2.2021 vs Q2.2020

2021-07-20 08:33:52 | Quan hệ cổ đông

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2021 (Thay đổi lần thứ 12) / Business Registration Certificate in 2021 (12th Change)

2021-06-25 11:00:34 | Quan hệ cổ đông