Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:253
Người truy cập trong ngày:83
Tổng lượt xem:1943469
Tổng người truy cập:204334

Quan hệ cổ đông

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin / Change the person authorized for disclosure infomation

2021-06-22 07:35:46 | Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 / Notice of record date for dividend payment in cash 2020

2021-06-22 06:18:48 | Quan hệ cổ đông

Thay đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật / Change of Legal Representative.

2021-06-15 06:33:27 | Quan hệ cổ đông

NQ số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 10/06/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng

2021-06-10 10:01:45 | Quan hệ cổ đông

Quy chế hoạt động của HĐQT / Operation regulations of the BOM

2021-06-12 10:08:41 | Quan hệ cổ đông

Quy chế nội bộ về quản trị công ty / Internal regulations on corporate governance

2021-06-12 10:02:26 | Quan hệ cổ đông

Điều lệ Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long (2021) / Charter Ha Long Canned Food JSC (2021)

2021-06-12 09:00:48 | Quan hệ cổ đông

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát / Regulation of Supervisory board operation

2021-06-11 08:02:57 | Quan hệ cổ đông

NQ số 19/2021/NQ-HĐQT của HĐQT v.v thay đổi TGĐ (BOM’s resolution No. 19/2021/NQ-HĐQT) on the change of Chief Executive Officer)

2021-06-10 10:00:38 | Quan hệ cổ đông

NQ số 21/2021/NQ-HĐQT của HĐQT v.v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (BOM’s resolution No. 21/2021/NQ-HĐQT on the election of Chairman and Vice Chairman of 2021 – 2026 termed B

2021-06-10 10:01:32 | Quan hệ cổ đông