Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:757
Người truy cập trong ngày:172
Tổng lượt xem:1528975
Tổng người truy cập:166791

Quan hệ cổ đông

BCTC Hợp Nhất Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021 / Interim Consolidated Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021

2021-08-16 08:19:13 | Lượt xem: 199

  

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu: "BCTC Hợp Nhất Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Interim Consolidated Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021"